Odoo Project

[row padding=”50px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″]

Phân hệ Quản lý Dự án (Project Management)

[/col] [/row] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”319″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Quản trị dự án vô cùng linh hoạt

Quản trị dự án theo thời gian thực và cộng tác của ERPOnline giúp doanh nghiệp của bạn hoàn thành tốt công việc của mình. Theo dõi tất cả các hoạt động, từ những cái tổng thể đến những chi tiết nhỏ, từ hợp đồng của khách hàng đến việc thanh toán.

[/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″]

Được thiết kế để phù hợp với quy trình cửa riêng bạn

Tổ chức các dự án xung quanh quy trình của riêng bạn. Các nhiệm vụ (task) và các vấn đề phát sinh được giải quyết bằng bố cục Kanban, các nhiệm vụ dự kiến sử dụng biểu ồ Gantt và theo dõi tiến độ bằng giao diện lịch. Mỗi dự án có thể được chia thành các giai đoạn cho phép các bộ phận thực hiện công việc một cách tối ưu.

[row_inner padding=”30px 0px 0px 0px”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”322″] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”323″] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”324″] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row]